Wie getrouwd is geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad is verplicht om de ander, ook na de scheiding, waar nodig financieel te onderhouden. Als je ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, kan een maandelijkse bijdrage  aan een ex-partner aan de orde zijn. Deze maandelijkse bijdrage wordt ‘partneralimentatie’ genoemd. In deze blog wordt in grote lijnen uiteen gezet wat de regels zijn ten aanzien van partneralimentatie.

Wanneer bestaat recht op partneralimentatie?

De persoon die de alimentatie betaalt noemen we alimentatieplichtige. De alimentatiegerechtigde is de persoon die de alimentatie ontvangt. Een ex-partner die geen of nauwelijks inkomen heeft en zelf ook niet genoeg kan verdienen na het huwelijk of geregistreerd partnerschap, kan partneralimentatie vragen.

Hoogte partneralimentatie

De rechter kan bepalen of en zo ja hoeveel partneralimentatie iemand moet betalen maar je kunt ook samen afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie.

Doorgaans kijken we naar de normen van de Expertgroep zoals die zijn opgenomen in de tremanormen. In de eerste plaats moet de behoefte vastgesteld worden. Welk bedrag heeft de alimentatiegerechtigde nodig om van te leven. Dan wordt bekeken in hoeverre dit uit eigen inkomen kan of zou kunnen worden betaald. Blijft er nog een bedrag over waar de alimentatiegerechtigde zelf niet in kan voorzien dan is er behoefte aan partneralimentatie.

De volgende vraag is of en zo ja wat de ander kan betalen. Kinderalimentatie heeft echter voorrang. Als er daarna nog ruimte over is, kan een partneralimentatie aan de orde zijn.

De alimentatiebijdragen veranderen elk jaar. Dit wordt indexering van alimentatie genoemd. Voor meer informatie hierover, kunt u de blog ‘Indexering alimentatie 2024‘ raadplegen.

Hoe lang recht op partneralimentatie?

Voor mensen die na januari 2020 zijn gescheiden gelden “nieuwe” regels voor de duur van de partneralimentatie. In de meeste gevallen wordt partneralimentatie betaald gedurende maximaal 5 jaar maar er zijn uitzonderingen.

Uitzonderingen

Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter duurde dan 10 jaar duurde, is de termijn de helft van de tijd dat het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Indien er kinderen zijn, stopt de partneralimentatie als het jongste kind 12 jaar is geworden. Wanneer huwelijk of geregistreerd partnerschap langer duurde dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde bereikt binnen 10 jaar de AOW-leeftijd, dan stopt de partneralimentatie als de AOW-uitkering start. Tot slot, in het geval dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer duurde dan 15 jaar, de alimentatiegerechtigde geboren is óp of vóór 1 januari 1970 en krijgt over meer dan 10 jaar een AOW-uitkering, dan duurt de partneralimentatie 10 jaar.

Procedure

Als er overeenstemming is over de hoogte van de alimentatie, dan kan je gewoon een overeenkomst sluiten en die eventueel via een advocaat door de rechter te laten bekrachtigen.

Bij de alimentatieprocedure is een advocaat verplicht. Het alimentatieverzoek moet middels een berekening en financiële stukken worden onderbouwd. Een advocaat dient het verzoek bij de rechtbank in en de advocaat van de ander kan een verweerschrift indienen en eventueel ook zelf een verzoek aan de rechter voorleggen. Meestal vindt daarna een zitting plaats. Tenzij alsnog overeenstemming wordt bereikt zal de rechter vervolgens uitspraak doen.

Contact

Heeft u vragen over de berekening en vastlegging van partneralimentatie of wilt u hulp bij het maken van afspraken daarover  dan kunt u contact met ons opnemen.

Romée Schellekens