Recent oordeelde het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in een geschil tussen ouders over de alimentatieafspraak. De overeengekomen kinderalimentatie lag hoger dan de wettelijke maatstaven. In de overeengekomen kinderalimentatie, zat namelijk ook verkapte partneralimentatie. De ouders berekenden destijds de alimentatie zelf. Dit deden ze met een tool op internet, in plaats van dat een professional dit deed.

Beoordeling van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de man de door hem aangevoerde wijzigingsgronden, grove miskenning van de wettelijke maatstaven en wijziging van omstandigheden, onvoldoende heeft onderbouwd en wijst het verzoek tot verlaging van de bijdrage voor de minderjarige af.

Het verweer

De vader ging hiertegen in hoger beroep. Hij stelt dat zijn inkomen is gedaald zonder zicht op directe verbetering, wat volgens hem een wijzigingsverzoek voor de alimentatie noodzakelijk maakt. Hij wijst ook op de verhuizing van de moeder naar een huis dat door haar nieuwe partner is gekocht en zij van hem huurt. Daarnaast stelt hij dat het hebben van een partner eveneens als wijziging van omstandigheden geldt, die de aanpassing van de alimentatie rechtvaardigt.

De moeder benadrukt dat het gezin voor de scheiding een hoge levensstandaard had. De alimentatie is zo vastgesteld dat de minderjarige er financieel niet op achteruit zou gaan. Zij stelt dat de inkomensdaling van de vader van tijdelijke aard is en dat hij momenteel meer inkomen genereert dan in 2016. Daarnaast stelt ze dat de huur die ze nu betaalt gelijk is aan de woonlast die ze voorheen had.

Beoordeling van het Hof

Het hof heeft gekeken of er bewust is afgeweken van de wettelijke maatstaven. Als partijen bewust afwijken van de wettelijke normen bij het sluiten van een alimentatieovereenkomst, kan deze niet zomaar worden gewijzigd; er geldt dan een strengere toets.

Het hof concludeert dat de man zich ervan bewust was dat hij een hogere bijdrage overeenkwam dan wettelijk vereist, en dat daarmee vast staat dat partijen bewust afweken van de wettelijke normen.

De alimentatieovereenkomst kan bovendien alleen wijzigen als de verzoeker aantoont dat na het sluiten van de overeenkomst een wijziging van omstandigheden heeft plaatsgevonden van een uitgangspunt dat bij het sluiten van de alimentatieovereenkomst is overwogen.

Het hof kan niet vaststellen of de alimentatiebijdrage moet worden gewijzigd. Dit komt doordat niet duidelijk is welk deel van de afgesproken bijdrage specifiek bedoeld is voor huisvestingskosten. Evenmin is duidelijk welk deel bedoeld is voor het handhaven van de beoogde hoge levensstandaard van het kind.

Conclusie

Het vaststellen van een alimentatiebedrag dat afwijkt van de wettelijke maatstaf maakt het lastiger om tot een wijziging te komen. Bovendien is het in alle gevallen van groot belang dat duidelijk uiteengezet wordt welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan een berekening. Daarom is het verstandig om bij het opstellen van alimentatieafspraken altijd deskundig advies in te winnen.

Contact

Mocht u vragen hebben over (het berekenen van) alimentatie, neem dan gerust contact op.

Lisa Boeije