Soms heeft een kind één ouder die met het gezag belast is, en één ouder die niet met het gezag belast is. Een ouder zonder gezag heeft recht op algemene informatie betreffende de opvoeding en de verzorging van het kind. Zowel de ouder met gezag, als een derde die een kind verzorgt, heeft een informatieplicht. Hier zijn wel verschillen in. In deze blog wordt het informatierecht van de niet met gezag belaste ouder uiteengezet.

Gezag

Bij de regeling van het informatierecht wordt onderscheid gemaakt tussen de ouder die wél het gezag heeft en de ouder die géén gezag heeft over een kind. De ouder met gezag heeft een informatieplicht. Hier tegenover staat de ouder zonder gezag met een informatierecht. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op algemene informatie.

Informatierecht tegenover andere ouder

De ouder die met het gezag belast is, is verplicht om de andere ouder, die niet met het gezag belast is, op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden (art 1:377b BW). Het gaat dan om zaken met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind . Het zal veelal gaan over zaken over school, leerprestaties maar ook over zaken op medisch vlak en financiële aangelegenheden.

Informatierecht tegenover derden

De ouder die niet met het gezag belast is, heeft het recht op informatie over het desbetreffende kind van derden (art 1:377c BW). Het gaat om belangrijke informatie over de verzorging en opvoeding van het kind. Deze ouder moet de derde hier zelf naar vragen. De derde is dan dus verplicht de informatie te verschaffen wanneer de ouder hiernaar vraagt. Als de ouder zonder gezag bijvoorbeeld de school vraagt belangrijke informatie te verschaffen, dan is de school verplicht dat te doen. Echter, als de derde niet op gelijke wijze de informatie zou verschaffen met de ouder die wel gezag heeft, of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet, geldt deze verplichting niet.

Als van de voorgenoemde uitzonderingen geen sprake is, en de informatieverschaffing is geweigerd, dan kan de rechter op verzoek bepalen dat de informatie op de door hem aan te geven wijze moet worden verstrekt.

Contact

Heeft u bijstand nodig in zaken waarbij het informatierecht of de informatieplicht een rol speelt? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Romée Schellekens