ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen A van Tuijn advocatuur en mediation en een opdrachtgever, inclusief eventuele aanvullende of vervolgopdrachten tenzij hiervan schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor A van Tuijn advocatuur en mediation werkzaam zijn of waren.
 3. A van Tuijn advocatuur en mediation voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. De onderneming wordt gedreven door mr. A.P.A. van Tuijn. Zij is ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Tel 070- 3353535, info@advocatenorde.nl.
 4. A van Tuijn advocatuur en mediation is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever bindend zijn 14 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan de opdrachtgever en de opdrachtgever deze niet terstond schriftelijk heeft verworpen.

Artikel 2: Opdrachten en aansprakelijkheid

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door A van Tuijn advocatuur en mediation. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De opdrachtgever zal zich op eerste verzoek van A van Tuijn advocatuur en mediation deugdelijk dienen te legitimeren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van door hem of haar aan A van Tuijn advocatuur en mediation verstrekte informatie.
 3. Opdrachten aan A van Tuijn advocatuur en mediation leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. A van Tuijn advocatuur en mediation geeft geen garanties over de uitkomst van de zaak. Ook geeft A van Tuijn advocatuur en mediation geen kans-inschatting.
 4. mr A.P.A. van Tuijn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
  – algemene praktijk
  – personen- en familierecht
  Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 5. Met A van Tuijn advocatuur en mediation, in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen, gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

 6. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 7. Zowel de opdrachtgever als A van Tuijn advocatuur en mediation kan de opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. A van Tuijn advocatuur en mediation heeft in beide gevallen het recht om het dossier van de opdrachtgever onder zich te houden tot de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 8. De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de opdrachtgever (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.
 9. A van Tuijn advocatuur en mediation zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met de opdrachtgever en bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. A van Tuijn advocatuur en mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat A van Tuijn advocatuur en mediation aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 10. Om de continuïteit van de dienstverlening jegens haar cliënten te waarborgen heeft A van Tuijn advocatuur en mediation een samenwerking gevonden met mr Bakker van START advocaten te Rosmalen die zal optreden als vervanger in geval van ontstentenis van de behandelend advocaat van A van Tuijn advocatuur en mediation.
 11. Iedere aansprakelijkheid van A van Tuijn advocatuur en mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van A van Tuijn advocatuur en mediation wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van A van Tuijn advocatuur en mediation beperkt tot een bedrag van € 15.000,00 of, indien het in totaal door A van Tuijn advocatuur en mediation in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 50.000,00.
 12. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor A van Tuijn advocatuur en mediation aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door A van Tuijn advocatuur en mediation afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat A van Tuijn advocatuur en mediation in verband met die verzekering draagt.
 13. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart A van Tuijn advocatuur en mediation tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. De opdrachtgever is gehouden om A van Tuijn advocatuur en mediation de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 14. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij A van Tuijn advocatuur en mediation binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 3: Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan A van Tuijn advocatuur en mediation aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.
 2. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft A van Tuijn advocatuur en mediation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 4: Borgsom/voorschot

 1. A van Tuijn advocatuur en mediation zal met haar werkzaamheden beginnen c.q. deze voortzetten nadat de opdrachtgever zekerheid zal hebben gesteld door middel van betaling van een voorschot. De hoogte ervan zal per zaak en in redelijkheid worden vastgesteld. Het voorschot strekt tot zekerheid van de financiële verplichtingen van de opdrachtgever jegens A van Tuijn advocatuur en mediation. A van Tuijn advocatuur en mediation heeft het recht het voorschot te verrekenen met openstaande declaraties.
 2. Tijdens de behandeling van de zaak ontvangt de opdrachtgever periodiek, in beginsel maandelijks, een declaratie wegens verrichte werkzaamheden en kosten. Indien er sprake is van een geringe hoeveelheid werkzaamheden in een bepaalde maand, zullen deze in de daaropvolgende maand(en) bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 5: Honorarium

 1. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt het honorarium, dat de opdrachtgever aan A van Tuijn advocatuur en mediation dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door A van Tuijn advocatuur en mediation jaarlijks vast te stellen uurtarieven.
 2. A van Tuijn advocatuur en mediation zendt periodiek voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen tijdig, dat wil zeggen binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum, te zijn voldaan. Bij te late betaling is de opdrachtgever van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Mocht er niet tijdig betaald zijn, dan is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien rekeningen niet tijdig worden voldaan, zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel beëindigd. A van Tuijn advocatuur en mediation is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
 3. Indien een opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst van de aanmaning, zoals bedoeld in art. 6:96 lid 6 BW, de declaratie niet voldoet, komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor zover dat van toepassing is. Voor zover voornoemd besluit niet van toepassing is, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste € 250,00.
 4. Gelden die A van Tuijn advocatuur en mediation ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de stichting beheer derdengelden. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed. Per administratieve handeling, zoals doorbetaling van derdengelden, wordt € 25,00 administratiekosten in mindering gebracht ten behoeve van A van Tuijn advocatuur en mediation.

Artikel 6: Gefinancierde rechtsbijstand

 1. A van Tuijn advocatuur en mediation staat, naar eigen inzicht, ook opdrachtgevers bij op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (ook wel ‘toevoeging’ genoemd). Verwezen wordt naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).
 2. Een toevoeging wordt niet eerder aangevraagd dan na overleg met opdrachtgever. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is A van Tuijn advocatuur en mediation bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.
 3. Indien de Raad voor Rechtsbijstand het verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand toekent is de opdrachtgever de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, te vermeerderen met verschotten en de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 4. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend, wordt door A van Tuijn advocatuur en mediation de werkzaamheden met terugwerkende kracht tegen uurtarief verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.
 5. Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan zal de opdrachtgever het volledige honorarium dienen te voldoen over de voor de opdrachtgever gewerkte uren.

Artikel 7: Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig (30) dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 8: Archivering van dossiers

 1. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtgever – bij beëindiging van werkzaamheden van A van Tuijn advocatuur en mediation – de van hem/haar afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken op kantoor ophalen na ondertekening van een ontvangstbevestiging.
 2. A van Tuijn advocatuur en mediation zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste zeven jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren, daarna zullen de dossiers worden vernietigd.

Artikel 9: Klachtenregeling

 1. Op de dienstverlening van A van Tuijn advocatuur en mediation is de klachtenregeling van toepassing zoals gepubliceerd op deze website. Door het aangaan van een overeenkomst met A van Tuijn advocatuur en mediation aanvaardt de opdrachtgever de daarin opgenomen wijze van klachtbehandeling.
 2. De opdrachtgever dient eventuele klachten eerst schriftelijk in te dienen binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. Dit geldt ook voor onvrede met de hoogte van een ontvangen declaratie. Bij gebreke aan een tijdige reactie, binnen deze drie maanden, komt de mogelijkheid om de kwestie voor te leggen te vervallen en is A van Tuijn advocatuur en mediation gerechtigd om de vordering voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 3. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. A van Tuijn advocatuur en mediation zal de klacht binnen vier weken schriftelijk afhandelen. Mocht de opdrachtgever van mening zijn dat A van Tuijn advocatuur en mediation de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost, dan kan de klacht voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 10: Privacy statement

 1. A van Tuijn advocatuur en mediation doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat de privacy van de opdrachtgever zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. A van Tuijn advocatuur en mediation houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn voor de te verlenen diensten, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.
 2. Onze uitgebreide en up-to-date privacy statement kunt u te allen tijde terugvinden op onze website www.avantuijn.nl. Voor vragen of meer informatie over ons privacy statement kunt u contact opnemen met ons kantoor per e-mail (info@avantuijn.nl).

Artikel 11: Overig

 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolg- opdrachten.
 3. De rechtsverhouding tussen A van Tuijn advocatuur en mediation en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.