PRIVACYBELEID

Algemeen

 • A van Tuijn advocatuur en mediation werkt op basis van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Een zorgvuldige behandeling van je dossier en bescherming van je gegevens staan voorop.
 • Om de behandeling en dienstverlening mogelijk te maken worden in de dossiers van cliënten persoonsgegevens verwerkt. Op de dienstverlening zijn voorts de door het kantoor gehanteerde toepasselijke algemene voorwaarden van toepassing.

Met je persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Kantoor draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt of op een andere manier verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Het begrip persoonsgegevens omvat alle informatie over een persoon die (indirect) iets over iemand zeggen.


Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

A van Tuijn advocatuur en mediation is in de zin van de AVG/GDPR (EU) 2016/679 de verwerkingsverantwoordelijke. A van Tuijn advocatuur en mediation verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je verstrekt worden alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn ge- of verkregen gebruikt, namelijk om als advocaat je zaak zo goed mogelijk te behandelen. Verstrekte gegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn, zullen niet worden verwerkt.

De gegevens die worden verwerkt wanneer een cliënt die verstrekt tijdens een gesprek, via email of per telefoon:

 • identiteitsgegevens, aan de hand van identiteitsbewijs;
 • adres, woonplaats, land en postcode gegevens;
 • contactgegevens waaronder telefoonnummers en e-mail;
 • bedrijfsnaam, gegevens van de rechtspersoon, uittreksel Handelsregister;
 • financiële gegevens, IBAN bankrekeningnummer;
 • andere gegevens.

A van Tuijn advocatuur en mediation verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • voor marketing- en communicatie activiteiten;
 • voor werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • De hierboven genoemde soorten persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Daarbij deze gegevens worden door cliënten op eigen initiatief verstrekt, en in het kader van de dienstverlening met instemming verkregen, dan wel door derden kenbaar gemaakt of via openbare (kennis)bronnen verkregen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 • De AVG bepaalt in artikel 6 “Rechtmatigheid van de verwerking” dat de verwerking alleen rechtmatig is indien aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan, citaat:1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  • b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  • d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  • e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  • f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 • De voornaamste grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens door, in of namens een advocatenkantoor zijn: de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting, de verkregen toestemming van betrokkene(n) dan wel een gerechtvaardigd belang.

A van Tuijn advocatuur en mediation verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de in de AVG genoemde gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, te weten:

 • de verkregen toestemming van betrokkene(n), lid a).
 • de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, lid b).
 • de wettelijke verplichting die op het kantoor als verwerkingsverantwoordelijke rust zoals de vaststelling van de identiteit van de opdrachtgever, lid c).
 • het gerechtvaardigd belang van het kantoor als verwerkingsverantwoordelijke, lid f).

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

  • In het kader van de uitvoering van de opdracht worden persoonsgegevens gedeeld met andere personen, zoals gerechtelijke instanties en deurwaarders. Maar ook met anderen zoals notarissen, accountants, medici, (forensisch) deskundigen of personen werkzaam voor één van de genoemde derden.
  • In het geval er door het advocatenkantoor gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, te weten verwerkers, dan is de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd door middel van een verwerkersovereenkomst of eventuele aanvullende afspraken op het gebied van privacy.

A van Tuijn advocatuur en mediation deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van A van Tuijn advocatuur en mediation, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan A van Tuijn advocatuur en mediation persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van A van Tuijn advocatuur en mediation uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door A van Tuijn advocatuur en mediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

A van Tuijn advocatuur en mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval het advocatenkantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal het advocatenkantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

A van Tuijn advocatuur en mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 • a. het recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
  b. het recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
  c. het recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (van feitelijke gegevens);
  d. het recht van verzet;
  e. het recht op dataportabiliteit;
  f. het recht op vergetelheid;
  g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
  h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij A van Tuijn advocatuur en mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. A van Tuijn advocatuur en mediation neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

 • A van Tuijn advocatuur en mediation kan gebruik maken van social media en/of bijvoorbeeld links plaatsen naar een website van een derde partij zoals LinkedIn.

Op de website(s) van A van Tuijn advocatuur en mediation kunnen links of knoppen (ook wel buttons genaamd) zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. A van Tuijn advocatuur en mediation houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

A van Tuijn advocatuur en mediation kan gebruiksgegevens bijhouden van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van het advocatenkantoor te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van A van Tuijn advocatuur en mediation op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van het advocatenkantoor kan gebruik maken van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van A van Tuijn advocatuur en mediation geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Van Tuijn advocatuur en mediation heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) kan het advocatenkantoor een blog of forum aanbieden die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Het advocatenkantoor is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft het advocatenkantoor dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

A van Tuijn advocatuur en mediation heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact

Per post:
Van Tuijn advocatuur en mediation
Willemsplein 2, 5211AK ‘s-Hertogenbosch

Per mail:
anneloes@avantuijn.nl
info@avantuijn.nl

Per telefoon:
+31 73 704 2443

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op: 1 januari 2021.

1) Naar het voorbeeld van de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgestelde regeling ter zake.
2) General Data Protection Regulation.