Tegenwoordig is het niet uitzonderlijk meer. Mensen gaan, nadat zij kinderen hebben gekregen, uit elkaar en komen een nieuwe liefde tegen. Vaak heeft die nieuwe liefde ook kinderen uit een vroegere relatie. Of iemand heeft meerdere kinderen uit verschillende relaties. Dit heeft echter wel invloed op de alimentatie. Ook levert het, ondanks de vereenvoudiging van het stelsel voor kinderalimentatie, ingewikkelde berekeningen op. Hoe zit het met de kinderalimentatie bij samengestelde gezinnen?

Onderhoudsplichtigen

In samengestelde gezinnen kan het zo zijn dat er naast de vader en de moeder van een kind, nog andere onderhoudsplichtigen zijn. Zij kunnen allemaal bijdragen door een deel van de financiële behoefte van dat kind in te vullen. Een echtgenoot, geregistreerd partner of een derde met gezag, is ook onderhoudsplichtig voor tot het gezin behorende kinderen.

Elke ouder is onderhoudsplichtig. Soms geldt dat ook voor stiefouders. Er zijn twee situaties waarin de stiefouder mogelijk mee moet betalen voor stiefkinderen;

  • De stiefouder is getrouwd met iemand die kinderen uit een eerdere relatie heeft meegenomen binnen het huidige gezin.
  • De stiefouder is een geregistreerd partnerschap aangegaan met een partner die kinderen uit een eerdere relatie heeft meegenomen binnen het huidige gezin.

Eerst kijkt de rechter vaak of de juridisch ouders samen voldoende draagkracht hebben om in de behoefte van hun kind te voorzien. Een nieuwe partner met wie slechts wordt samengewoond wordt niet gelijkgesteld met een stiefouder. Ook voor langdurig samenwonende partners geldt geen onderhoudsplicht.

Onderhoudsgerechtigden

Kinderen, maar ook stiefkinderen hebben voorrang op alle andere onderhoudsgerechtigden. Het kan zo zijn dat wanneer een onderhoudsplichtige die partneralimentatie betaalt, hertrouwd met een partner met kinderen zijn draagkracht voor partneralimentatie afneemt.

Anderzijds hebben kinderen geen (wettelijke) voorrang op stiefkinderen als het om alimentatie gaat. Een onderhoudsplichtige moet, volgens de Hoge Raad, in beginsel zijn draagkracht (de mate waarin hij in staat is kinderalimentatie te betalen) gelijk verdelen over alle (stief)kinderen. Dit is anders wanneer bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot een andere verdeling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een groot verschil is in de behoeften van de kinderen. Ook kan de band tussen het kind en de onderhoudsplichtige een rol spelen en de draagkracht van de andere onderhoudsplichtigen.

Hoogte van de kinderalimentatie

De Hoge Raad bepaalde voorts dat je bij het berekenen van de te betalen kinderalimentatie naar alle kinderen en alle onderhoudsplichtigen kijkt. Ook als er slechts tussen enkele van hen een procedure wordt gevoerd.

In grote lijnen bepaal je van elk kind wat zijn behoefte is en wie voor dat specifieke kind onderhoudsplichtig is.

Vervolgens bereken je van alle onderhoudsplichtigen de draagkracht voor het betalen van een bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging van alle kinderen waarvoor zij onderhoudsplichtig zijn. De behoeften van al deze kinderen afzonderlijk stel je ook vast.

Daarna kan worden bezien hoe ieders draagkracht in verhouding tot de draagkracht van de andere onderhoudsplichtigen per kind wordt verdeeld.

Conclusie

Samengestelde gezinnen hebben maatwerk nodig. Mocht je vragen hebben over kinderalimentatie, al dan niet in het geval van een samengesteld gezin, neem dan gerust eens contact op.

Anneloes van Tuijn