De meeste mensen houden hun voornaam hun hele leven lang. Soms noemen mensen zich anders dan ze eigenlijk heten. Maar in andere gevallen is dat niet genoeg en wil iemand een officiële wijziging van de voornaam.

Een verzoek tot wijziging van een voornaam kan bij de Rechtbank worden ingediend.  Daarvoor heb je een advocaat nodig (een wijziging van de achternaam kan zonder advocaat). Als het gaat om het wijzigen van de voornaam van een minderjarige kunnen de gezaghebbend ouders of de voogd dat verzoek laten indienen.

Voorwaarden

Een wijziging is niet alleen een andere naam. Het kan gaan om het schrappen, wijzigen of het toevoegen van namen. De rechter wijst het verzoek alleen toe als er voldoende zwaarwichtig belang is én de verzochte naam geoorloofd is.

Wanneer sprake is van voldoende zwaarwichtig belang staat niet precies in de wet. Uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geven wel aanknopingspunten. Voornamen zijn een middel zijn om personen te identificeren en vallen daardoor onder artikel 8 EVRM. Dit artikel beschermt tegen inmenging van openbaar gezag. Een weigering om een voornaam te wijzigen is niet zonder meer een ongeoorloofde inmenging. Daarvoor moet worden onderzocht of sprake is van een evenwichtige belangenafweging (“fair balance”) tussen enerzijds de belangen van het individu en anderzijds de belangen van de staat.

Als de rechter van mening is dat sprake is van voldoende zwaarwegend belang kan je nog niet zomaar elke voornaam kiezen. De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert namen die ongepast zijn of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen die niet ook gebruikelijke voornamen zijn. De meningen van rechters lopen nogal uiteen als het gaat over wat wel en niet gepast is.

Uitspraken

Het gerechtshof  ‘s-Hertogenbosch wees onlangs een verzoek tot voornaamswijziging toe. De man in kwestie ging psychisch gebukt onder de voornaam die hij had. De man die was vernoemd naar iemand die aanvankelijk een goede vriend leek maar later de familieleden van verzoeker heeft mishandeld, bedreigd en afgeperst. Verzoeker heeft hierdoor een trauma opgelopen en veel stress en gezondheidsproblemen ondervonden. De rechtbank Oost-Brabant wees afgelopen zomer ook een verzoek toe. De rechtbank was voldoende overtuigd dat de minderjarige een voldoende zwaarwichtig belang had bij de verzochte wijziging van haar laatste voornaam. De minderjarige was vernoemd naar haar stiefoma, met wie de relatie is verstoord na het overlijden van haar opa. Het contact met deze stiefoma was al enige tijd verbroken en zou ook niet meer worden hersteld.

Inschrijving

De wijziging van de voornamen komt pas tot stand als de beschikking van de rechter, is toegevoegd aan de geboorteakte van de betrokken persoon. De wijziging moet dus bij de gemeente worden ingeschreven.

Contact

Heeft u vragen over naamswijziging, neem dan gerust contact op.

Anneloes van Tuijn