Is toestemming vereist wanneer pleegouders met een onder toezicht gestelde en uithuisgeplaatste minderjarige op vakantie willen gaan? De Hoge Raad deed  op 21 mei 2021 uitspraak over de vraag of toestemming voor vakantie met een pleegkind nodig is.

Prejudiciële vraag

In deze zaak gaat het over een minderjarige die al enige tijd onder toezicht staat. De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag . De rechtbank heeft de pleegouders vervangende toestemming verleend om met de minderjarige op vakantie te gaan. De rechtbank heeft vervolgens aan de Hoge Raad een prejudiciële vraag gesteld op grond van art. 392 e.v. Rv. Dit is een vraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel.

De prejudiciële vraag luidt als volgt; ‘Wanneer een kind uit huis is geplaatst op grond van artikel 1:265b BW, hebben degenen die met de dagelijkse verzorging en opvoeding van de minderjarige zijn belast dan toestemming nodig van de met gezag belaste ouder(s) als zij met de minderjarige op vakantie willen gaan?’

Melden bij de gecertificeerde instelling

Pleegouders hebben zeggenschap over de dagelijkse gang van zaken. Belangrijke beslissingen zoals de aanmelding van de minderjarige bij een onderwijsinstelling, het geven van toestemming voor een medische behandeling of het aanvragen van een paspoort kunnen slechts door met het gezag belaste ouders worden genomen. Bij een uithuisplaatsing in een pleeggezin behoren tot die dagelijkse taken ook beslissingen over uitstapjes en vakanties met de minderjarige.

De Hoge Raad geeft aan dat de pleegouders in beginsel dus geen toestemming nodig hebben van de met het gezag belaste ouders. Raakt de vakantie de uitvoering van de omgangsregeling van de minderjarige met de gezag belastende ouders, dan dienen de pleegouders een gepland uitstapje of vakantie met de minderjarige binnen of buiten Nederland aan de gecertificeerde instelling te melden. De gecertificeerde instelling kan de toestemming verlenen of weigeren. Indien de uitvoering van de omgangsregeling niet wordt verstoord, hoeft vooraf geen melding plaats te vinden of toestemming te worden verleend. Wel kan de gecertificeerde instelling bepalen dat de pleegouders vooraf toestemming moeten krijgen voor een uitstapje of vakantie.

Contact 

Mocht je vragen hebben over vervangende toestemming, neem dan gerust contact op.

Vivian Smits