Per 1 januari 2023 zal een nieuwe wet in werking treden die regelt dat de ongehuwde(n)/niet-geregistreerde partner die op of na 1 januari 2023 een kind erkent, automatisch gezag over het kind krijgt. Het gezag over het kind wordt in dat geval gezamenlijk met de moeder uitgeoefend. De ongehuwde/niet-geregistreerde partner is in veel gevallen de biologische vader, maar kan ook een duomoeder zijn.

Huidige regeling

Volgens de huidige regelgeving heeft alleen de biologische moeder en haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner het gezag. Als de ouders alleen samenwonen krijgt de andere ouder het gezag nog niet automatisch. De andere ouder moet om gezag over het kind te krijgen, het kind erkennen bij de gemeente en het gezag aanvragen bij de rechtbank. De praktijk leert dat veel ongehuwde/niet- geregistreerde ouders niet weten dat het gezag apart moet worden aangevraagd, waardoor pas jaren later blijkt dat alleen de moeder het gezag heeft verkregen. Dit kan bij een eventuele echtscheiding voor problemen zorgen.

Nieuwe regeling

De nieuwe regeling maakt het voor de ongehuwde/niet-geregistreerde partner makkelijker om gezag te verkrijgen. Na erkenning volgt gezag automatisch, tenzij een uitzonderingsgrond van toepassing is. Dit is het geval bij minderjarigheid van de vader of duomoeder, een onder curatele gestelde of een geestelijke stoornis.

Het automatisch gezag voor de ongehuwde/niet-geregistreerde volgt alleen als het kind op of na 1 januari 2023 wordt erkend. Wordt een kind vóór 1 januari 2023 erkend, dan moeten de ouders alsnog het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren. Het aantekenen van gezag is overigens heel eenvoudig door ouders samen achter de computer te regelen, maar het is wel een extra stap.

Contact

Mocht je vragen hebben over de wetswijziging gezamenlijk gezag door erkenning, neem dan gerust contact op of bekijk informatie over de wetswijziging op Rijksoverheid.nl

Lieve Gootzen