Of een erfenis bij echtscheiding moet worden verdeeld hangt af van de omstandigheden. De voorwaarden waaronder en het moment waarop je getrouwd bent, spelen hierbij een belangrijke rol.

Vermenging en vergoedingsrecht

Wanneer je bent getrouwd onder het wettelijke beperkte gemeenschapsstelsel, zoals dat geldt sinds 2018, behoud ieder z’n eigen vermogen. Daarnaast kan je gemeenschappelijk vermogen opbouwen. Een erfenis die je tijdens het huwelijk ontvangt, valt in beginsel echter niet in de gemeenschap.

Als het huwelijk is gesloten vóór 2018, valt een erfenis in beginsel wél in de gemeenschap, tenzij sprake is van een uitsluitingsclausule. Mocht een huwelijk zijn gesloten op huwelijkse voorwaarden dan kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Het is ter voorkoming van discussie aan te raden de erfenis op een aparte rekening te storten zodat het geld niet vermengt met gemeenschapsgeld en te bespreken en vast te leggen wanneer en waarvoor dit aangewend wordt. Al zal de rechter uitgaan van het vermoeden dat de erfenis moet worden terugbetaald aan de echtgenoot die hem kreeg en rust de bewijslast, om aan te tonen dat het vergoedingsrecht niet (volledig) geldend kan worden gemaakt, op de ander (HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504).

Uitspraak 

In een zaak bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft de vrouw een erfenis ontvangen en op haar eigen rekening gestort. De erfenis viel toen zij die ontving buiten de gemeenschap. Gedurende het huwelijk heeft de vrouw het bedrag (onder andere) gebruikt om (samen met de man) van te leven. Het Hof overweegt echter dat zij met haar privévermogen een bijdrage geleverd aan de kosten van de huishouding toen er onvoldoende inkomsten waren (ex artikel 1:84 BW). Het Hof ziet ook geen grond voor een vergoedingsrecht voor zover het geld is aangewend voor de maatschap van partijen. Daarover hadden zij namelijk al een vaststellingsovereenkomst gesloten met een beding van finale kwijting. Het Hof wijst het verzoek van de vrouw af en zij is haar erfenis kwijt.

Conclusie

Zodra je een erfenis ontvangt, is het belangrijk om een goede administratie bij te houden en verwachtingen over en weer te bespreken en vast te leggen.

Contact 

Mocht je vragen hebben over vergoedingsrechten, neem dan gerust contact op.

Anneloes van Tuijn