In deze procedure had de man opdracht gegeven aan een privédetective om, in het kader van een alimentatiezaak, te bewijzen dat zijn ex-vrouw met haar vriend samenleeft als waren zij gehuwd. Hij wilde dat bewijs van samenleven door privédetective leveren omdat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie komt te vervallen. Althans bij samenleven in de zin van artikel 1:160 BW. De man moest daartoe bij de rechtbank aantonen dat de vrouw, die een nieuwe relatie had samenwoonde “als waren zij gehuwd”. Het bewijs leverde hij grotendeels in de vorm van een rapport dat door een recherchebureau werd opgesteld. De vraag is of dit in een alimentatiezaak is toegestaan?

Rechercherapport

De detective, die in het verleden bij de politie had gewerkt, heeft de vrouw in kwestie, gedurende een aantal maanden, langdurig en systematisch geobserveerd in het appartementencomplex waar zij en haar nieuwe partner wonen. De detective maakte gebruik van verborgen camera’s. Die camera’s hingen onder andere in de hal van het appartementencomplex en bij de ingang van de garage van het gebouw. Hij huurde ook een appartement in hetzelfde complex. Vanuit die woning observeerde hij de vrouw. Ten slotte bleek ook een GPS-systeem aan haar auto te zijn bevestigd.

De uitspraak van de rechtbank

De rechtbank Zutphen concludeert dat de privédetective volledig voorbij is gegaan aan het feit dat de bijzondere opsporingsbevoegdheden die hij bij de politie had niet meer op hem van toepassing waren. De privédetective heeft volgens de rechtbank dan ook onrechtmatig gehandeld jegens de vrouw en is schadeplichtig.

In een civiele procedure over alimentatie ontkom je er niet aan dat er bewijs verzameld moet worden zonder dat de wederpartij zich daarvan bewust is. Soms kan dit niet zonder observatie. Bewijs samenleven door privédetective mag worden gebruikt in een civiele zaak. De rechtbank erkent dit ook. De wijze waarop dit wordt gedaan moet echter wel in verhouding staan met het doel. De middelen die daarbij worden ingezet moeten zo “licht” mogelijk zijn.

De rechtbank acht het plaatsen van het GPS-systeem in ieder geval onrechtmatig. De politie mag een dergelijk zwaar middel alleen inzetten na toestemming van de rechter-commissaris. Voor een gewone burger is dit dan ook niet toegestaan. Met het plaatsen van camera’s in het appartementencomplex in combinatie met het vervaardigen van beelden van personen heeft de privédetective zich schuldig gemaakt aan een misdrijf in de zin van artikel 139f Sr. Dit is uiteraard ook onrechtmatig.

De privédetective stelde dat de keuze van de vrouw en haar nieuwe partner om de indruk te wekken dat zij niet samenleefden als waren zij gehuwd, een bijzondere omstandigheid met zich meebracht die de wijze van observatie zou rechtvaardigen. De rechtbank deelt deze stelling niet. Wat de detective heeft gedaan mag dus niet. Desalniettemin heeft het rapport wel als bewijs mogen dienen in de civiele procedure tussen de alimentatie betalende man en de ontvangende vrouw.

Onrechtmatig verkregen bewijs

In een civiele procedure ontkom je er soms niet aan bepaalde documenten te verzamelen zonder dat de wederpartij zich daarvan bewust is. De rechter neemt dat bewijs ook in aanmerking. Er moet wel telkens een juiste afweging gemaakt worden of iets wel of niet wordt ingebracht, In een procedure van 22 februari 2021 heeft een vrouw een klacht ingediend tegen de advocate van de wederpartij. De advocate heeft WhatsApp-berichten met persoonlijke gegevens van klaagster, die onrechtmatig verkregen zijn door de man, in procedures overgelegd. De Raad van Discipline oordeelt dat het niet onbetamelijk is, omdat het overleggen van deze gegevens het belang van de cliënt van deze advocaat diende.

Contact

Betaalt of ontvangt u partneralimentatie? Wilt u weten of dit recht op een financiële bijdrage nog bestaat? Of dat deze bijdrage te hoog of te laag is of zou moeten stoppen, neem dan eens contact op.

Anneloes van Tuijn