Vaak ontstaat na beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap recht op partneralimentatie. Dit recht komt voort uit de wettelijke verplichting van echtgenoten om elkaar te onderhouden. Een nieuwe relatie kan invloed hebben op het recht op partneralimentatie. Dit recht vervalt namelijk als je met je nieuwe partner gaat samenwonen. Ook als die nieuwe relatie weer overgaat kun je niet meer op dat recht terugvallen. Hoe zit het nou precies met de partneralimentatie bij een nieuwe partner?

Wanneer je ex-partner gaat trouwen of er is sprake van een geregistreerd partnerschap, dan vervalt de partneralimentatie altijd. Dit kan ook gemakkelijk worden nagegaan en bewezen. Als je ex-partner gaat samenwonen, maar niet met de nieuwe partner staat ingeschreven op hetzelfde adres, kan het best lastig zijn om de partneralimentatie te beëindigen. Als de alimentatiegerechtigde niet mee wil werken aan de beëindiging moet je naar de rechter. Het is dan aan jou om te bewijzen dat je ex-partner daadwerkelijk samenwoont met een ander als waren zij gehuwd.

In een procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ontving de vrouw een partneralimentatie van € 1.462,- per maand. De nieuwe relatie van de vrouw kwam haar uiteindelijk duur te staan. Zij kreeg een terugbetalingsverplichting opgelegd. Alle alimentatie die zij in de periode van 19 maart 2018 tot aan de uitspraak had ontvangen in de vorm van bijdragen in de kosten van haar levensonderhoud moest ze terug betalen.

De procedure

De man stelt dat zijn onderhoudsverplichting ten opzichte van de vrouw van rechtswege is geëindigd, omdat de vrouw met haar nieuwe partner samenleeft (hebben samengeleefd) als waren zij gehuwd in de zin van artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek (hierna; BW). De vrouw betwist dat er sprake is (geweest) van samenleven in de zin van de wet.

Volgens art. 1:160 BW komt van rechtswege een einde aan de alimentatieverplichting als de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of is gaan samenleven ‘als waren zij gehuwd’.

Om te kunnen beantwoorden of er sprake is (geweest) van een dergelijke  samenwoning, moet op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad aan een aantal vereisten zijn voldaan. Een GBA inschrijving is hierbij niet doorslaggevend. Tussen de vrouw en haar partner moet een affectieve relatie van duurzame aard bestaan die meebrengt dat zij elkaar verzorgen. Ook is vereist dat ze met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Het is aan de man om te stellen en te bewijzen dat aan elk van de bovengenoemde vereisten is voldaan.

De uitspraak van het hof

Het hof oordeelt dat de man voldoende feiten heeft gesteld om aannemelijk te maken dat sprake is van een situatie waarin de vrouw en haar partner samenleefden als waren zij gehuwd in de zin van art. 1:160 BW. Dat sprake was van twee woningen en dat zij ook alleen in hun woning verbleven, maakt dit oordeel niet anders. De vrouw dient de te veel ontvangen onderhoudsbijdragen aan de man terug te betalen.

Contact

Betaalt of ontvangt u partneralimentatie? Wilt u weten of dit recht op een financiële bijdrage nog bestaat of dat deze bijdrage zou moeten stoppen? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Anneloes van Tuijn

Lara Boeyink