In civiele zaken is een proceskostenveroordeling gebruikelijk. De verliezende partij moet dan ook de kosten van de andere partij betalen. In het personen- en familierecht ligt dit anders. Rechters compenseren meestal de proceskosten in familiezaken.

Proceskosten

Onder proceskosten wordt verstaan; de kosten voor je advocaat en de griffierechten. Griffierechten zijn de kosten voor het in behandeling nemen van de zaak door de rechter. In de wet staat dat de partij die verliest, gehouden is tot het betalen van deze kosten. De kosten worden in zijn geheel of gedeeltelijk gecompenseerd tussen echtgenoten en geregistreerde partners. Maar ook andere partners, broers, zussen of aanverwanten gelden bij de compensatie. Ook als partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld.

In het familierecht worden over het algemeen de proceskosten gecompenseerd. Dit houdt in dat elke partij zijn eigen proceskosten draagt en dat de rechter geen proceskostenveroordeling uitspreekt. In familiezaken spelen vooral de emoties een grote rol en gaat het niet zo zeer om de juridische argumenten. Hierdoor achten mensen een kostenveroordeling vaak ongewenst.

Proceskostenveroordeling familiezaken

In uitspraken van rechters komen vier redenen naar voren waarbij in het familierecht een partij in de proceskosten wordt veroordeeld. Dat zijn:

  • Ten eerste als sprake is van procederen zonder een goede grondslag;
  • Ten tweede als een verzoek onvoldoende is onderbouwd;
  • Maar ook als de proceshouding van een partij een proceskostenveroordeling rechtvaardigt, of;
  • Omdat een partij misbruik maakt van het procesrecht.

Een rechter kan bij een procesveroordeling de keuze maken tussen veroordeling van de werkelijke kosten of het zogeheten liquidatietarief. Bij veroordeling van de werkelijke kosten vergoedt de ene partij de volledige kosten aan de andere partij. In het tweede geval betaalt de partij een bedrag dat volgt uit liquidatietarief-tabellen. Het bedrag is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak. Dit bedrag is meestal aanzienlijk lager dan de werkelijke kosten. Volgens de jurisprudentie leggen rechters vaker een bedrag op wat aansluit bij het liquidatietarief.

De procedure

In een zaak bij de rechtbank Noord-Holland verzoekt vrouw om te bepalen dat de man partneralimentatie aan haar zal betalen. De man verzoekt om de vrouw te veroordelen in de proceskosten wegens haar ongemotiveerde verzoek. De rechtbank overweegt dat als ze de proceskosten compenseren, het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. De reden hiervoor is dat de vrouw de man nodeloos in de procedure heeft betrokken. De vrouw heeft alleen standpunten herhaalt die al besproken zijn in de eerdere procedure. Daar heeft de rechtbank reeds op beslist. De rechtbank veroordeelt de vrouw daarom in de proceskosten op basis van het liquidatietarief.

Contact

Mocht je vragen hebben over de proceskosten in familiezaken, neem dan gerust contact op.

Lara Boeyink